Tổng rà soát toàn bộ hệ thống xử lý nước thải, lò đốt chất thải y tế tại Bình Thuận

  Thực hiện Công văn số 1867/BYT-MT ngày 11/4/2024 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương. Theo yêu cầu của UBND tỉnh Bình Thuận, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Y tế sẽ tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống xử lý nước thải, lò đốt chất thải y tế và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên địa bàn.
 
Chất thải y tế
   Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; đồng thời, tổ chức rà soát, nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và theo quy định của pháp luật hiện hành.
 
   Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp phạm.
 
   Giao Sở Y tế Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường phổ biến, tập huấn, truyền thông, hướng dẫn các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện quản lý chất thải y tế theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và các văn bản, hướng dẫn chuyên môn có liên quan.
 
   Tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống xử lý nước thải y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn; báo cáo, đề xuất phương án trình UBND tỉnh bố trí kinh phí để đầu tư mới hoặc nâng cấp, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh chưa có hệ thống xử lý nước thải y tế hoặc đã quá tải, xuống cấp để đảm bảo việc xử lý nước thải y tế đạt Quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả thải.
 
   Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động của các lò đốt chất thải rắn y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Kiên quyết cho dừng hoạt động đối với các lò đốt chất thải y tế không đạt QCVN 02: 2012/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế và có biện pháp giải quyết phù hợp.
 
   Công văn cũng nêu ra nhiều nhiệm vụ cụ thể liên quan đến các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; đồng thời yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung này./.
 
 
   Nguồn: moitruong.net.vn/binh-thuan-tong-ra-soat-toan-bo-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-lo-dot-chat-thai-y-te-74692.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *