Tư vấn môi trường

Dịch vụ tư vấn môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo về môi trường và đề án bảo vệ môi trường chuyên nghiệp.
Qua nhiều công trình dự án, Công ty chúng tôi đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường. Vì vậy chúng tôi luôn đáp ứng và tư vấn chuyên nghiệp nhất trong mọi công trình dự án lớn-nhỏ về:

  • Báo cáo đánh giá tác động môi trường
  • Đánh giá môi trường chiến lược
  • Cam kết bảo vệ môi trường
  • Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
  • Giấy phép xả thải và gia hạn
  • Kế hoạch và biện pháp ứng phó sự cố hóa chất
  • Quan trắc môi trường

Báo cáo xây dựng an toàn hóa chất tại Hải Phòng ngày 09-11-2014

Báo cáo xây dựng an toàn hóa chất tại Hải Phòng ngày 09-11-2014

Bảo vệ Đánh giá tác động môi trường tại Ninh Bình ngày 26-07-2014

Bảo vệ Đánh giá tác động môi trường tại Ninh Bình ngày 26-07-2014