Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Môi trường TNT – Tư vấn môi trường cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Việc đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là một trong những hồ sơ môi trường không thể thiếu cho một doanh nghiệp hoạt động có liên quan đến các chất thải nguy hại như: sơn, nhớt, axit…Để từ đó sở tài nguyên môi trường có thể kiểm soát được số lượng chất thải mà công ty thải ra nhằm đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời.

     Đối tượng phải lập sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại:

Các tổ chức, cá nhân  kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam sở hữu, điều hành các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ phát sinh, quản lý chất thải rắn nguy hại.

Cơ sở đã khởi công và đang trong giai đoạn chuẩn bị, đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị và đang trong giai đoạn xây dựng, chưa đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

       Quy trình thực hiện đăng ký của công ty:

    – Khảo sát tình hình hoạt động, quy mô sản suất, hiện trạng môi trường tại cơ sở.
– Xác định thành phần, khối lượng nguyên liệu sản xuất.
    – Sự tác động của chất thải đến môi trường.
– Xác định nguồn và khối lượng chất thải phát sinh, chất thải khác trong quá trình sản xuất.
– Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh chất thải nguy hại.
– Phân loại các chất thải nguy hại. Xác định mã đăng ký của các loại chất thải nguy hại theo danh mục.
– Xây dựng các biện pháp, quy trình phòng ngừa ứng phó khẩn cấp sự cố do chất thải nguy hại gây ra.
– Lập thủ tục, hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải cho doanh nghiệp.
– Trình nộp lên sở tài nguyên môi trường.

kho-ctnh

        Hồ sơ đăng ký bao gồm: 

– Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập cơ sở, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương;

– Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường hay Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận Đề án bảo vệ môi trường hoặc các giấy tờ về môi trường tương đương  (nếu có);

– Bản sao kết quả phân tích để chứng minh các chất thải thuộc loại * phát sinh tại cơ sở (trừ các mã từ 19 12 01 đến 19 12 04) không vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT để đăng ký là các chất thải thông thường tại Điểm 3.2 của Đơn (nếu không tiến hành lấy mẫu phân tích thì phải đăng ký là chất thải nguy hại);

– Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường và Giấy xác nhận về việc thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường và yêu cầu của Quyết định phê duyệt, Bản cam kết bảo vệ môi trường hay Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường và tất cả các hồ sơ, giấy tờ pháp lý về môi trường liên quan đến việc đầu tư các công trình bảo vệ môi trường phục vụ việc tự xử lý chất thải nguy hại (chỉ áp dụng đối với trường hợp có công trình tự xử lý chất thải nguy hại);

– Bản giải trình các điểm sửa đổi, bổ sung (trường hợp cấp lại Sổ đăng ký).

Tất cả các bản sao nêu trên không cần công chứng nhưng phải được chủ nguồn thải đóng dấu xác nhận.

Mẫu Đơn đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại: Đơn đăng ký chủ nguồn thải CTNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *